Všemohoucí věčný Bože,


přistupuji k slavení slavné svátosti Tvého jednorozeného Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista.
Přistupuji jako nemocný k lékaři života,
jako nečistý k prameni milosrdenství,
jako slepý k světlu věčné jasnosti,
jako chudý a nuzný k Pánu nebe i země.
Tys nesmírně bohatý a štědrý, prosím Tě:
uzdrav mě nemocného, obmyj mě nečistého, osvěť mě slepého,
obdaruj mě chudého a oblékni mě nahého,
abych přijal Chléb andělů, Krále králů, Pána pánů
s takovou úctou a pokorou,
s takovou zkroušeností a zbožností,
s takovou čistotou a vírou,
s takovým předsevzetím a úmyslem,
jak to vyžaduje spása mé duše.
Dej, ať svátost Těla a Krve Tvého Syna
nejen slavím jako obřad,
ale skutečně přijmu se všemi jejími důsledky.
Dej, ať Tělo Tvého jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, narozeného z Panny Marie,
přijmu tak, abych byl v Jeho tajemném Těle živým údem.
Nyní přijímám Tvého milovaného Syna
skrytého pod svátostnými způsobami.
Dej, ať na něj mohu v nebi navěky patřit tváří v tvář.
Neboť On s Tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.