Eucharistická hodina

Je to diecézní společenství, které navazuje na historické eucharistické bratrstvo založené v roce 1870. Nynější bylo založeno před sedmi lety nynějším arcibiskupem Janem.
Hlavní náplní tohoto společenství je „přispět k dlouhodobému a pravidelnému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši“. Členové jsou z celé naší diecéze a život tohoto společenství se uskutečňuje ve farnostech.

Společenství má následující zásady:
* Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc.
* Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na něj i přes den při své práci.
* Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku.
* Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci; proto je důležitá pravidelná sv. zpověď.
* Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.
* Arcibiskup olomoucký nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé členy.

Společenství působí i v naší farnosti; má zhruba 25 členů, kteří se snaží ve svém životě uskutečňovat výše řečené. I přes tyto řádky bych chtěl pozvat další nové členy, abychom společně šířili úctu a lásku k Eucharistii.
Zájemci (věk není omezen) se mohou více informovat a přihlásit u kněží. Zakončeme toto krátké představení slovy ze zakládacího dekretu: „Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví velkoryse“.