Koinonia Jan Křtitel

My, kteří jsme našli své povolání v Koinonii Jan Křtitel, žijeme intenzivní přátelství již 25 let.  V Kyjově a okolí je nás 40 členů a 20 příznivců. Naše cesta začala duchovní obnovou v r. 1996 a následně kurzem Filip. O rok později jsme se začali účastnit duchovních setkání v Plzni- Liticích. Tam jsme prošli dlouhou cestu růstu a poznávání Ježíše skrze Biblickou školu a různé kurzy zaměřené na vyučování z Božího slova. Zvláštní pozornost je také zaměřena na přátelství a jednotu s bratry, kteří přijíždějí na setkání do oázy z celé České republiky. Koinonia je jako jedna velká radostná rodina přátel, která společně uctívá Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Našim pozdravem je proto „Kristus vstal z mrtvých“ a odpovědí „V pravdě a my s ním“.  Charisma Koinonie Jan Křtitel je podpora nové evangelizace- nové zápalem, metodami a výrazem a to prostřednictvím hlásáním kérygmatu, používáním charismat a komunitního života. Vznikla v r. 1979 díky knězi P. Ricardu Argaňarazovi blízko italské Vicenzi, kde spolu s dalšími bratry začali život oddaný modlitbě, manuální práci a studiu. Struktura Koinonie – jako federace sjednocující jednotlivé Koinonie rozšířené po celém světě. Každá jednotlivá Koinonie je členěna na komunitu života- zasvěcené bratry a sestry, na komunitu smlouvy, členy žijící ve světě a ti všichni tvoří oázu. V ČR je oáza v Plzni- Liticích od r. 1999. Pro oázu je charakteristický společný život smíšené komunity (kněží, zasvěceni bratři a sestry). Každou oázu vede zasvěcená osoba. V rámci každé oázy existuje skupina osob se sliby (závazky, podle délky spolupráce i s trvalými). Tyto osoby se sdružují podle místa bydliště na tzv. „Rodinné komunity“ (RoKo).  Členy nejsou pouze celé rodiny, ale i jednotlivci různých životních stavů. Každou takovou komunitu vede koordinátor. V ČR je takových RoKo 23. My, kteří jsme se rozhodli jít po této cestě společně s Ježíšem a Koinonií Jan Křtitel se v Kyjově setkáváme jedenkrát měsíčně na Agape s vyučováním, které dostáváme z mateřské oázy. Každý člen otevírá svůj dům zájemcům, kteří se přicházejí modlit jedenkrát za týden na setkání zvané Dům modlitby. Zde probíhají v malých skupinkách modlitby chval a díků, čte se Boží Slovo a rozebírá se evangelium a vlastní zkušenosti s Pánem. Podávají se svědectví víry, vzývá se Duch svatý a společně se prosí za své potřeby. Vše probíhá v diskrétnosti. Zkušenosti, které jsme načerpali, bychom rádi předávali ve farnosti. Momentálně jsme se setkávali na faře v rámci synodní skupinky a kurzu Kérygma. Pán nás vede, abychom darovali to, co máme. A my jsme se rozhodli darovat Ježíši svůj čas na modlitbu a setkávání. Chceme povzbudit všechny, kdo touží, prohloubit svůj duchovní život a setkat se s živým Ježíšem, aby se rozhodli zapojit se s námi do tohoto díla.                         

Kontaktní osoba Helena Pauerová
[email protected]