Modlitba ke vzbuzení tří Božských ctností

Božské ctnosti - víra, naděje a láska - jsou podstatnými
znaky křesťana. Je naším úkolem o ně pečovat,
stále je v sobě probouzet.
Víme, že jsou nám dány od Boha, a proto o ně také Boha
prosme. Mnoho našich současníků po nich touží, jiní je hledají
a určitě je všichni potřebují. Modleme se proto za sebe i za ně.

Trojjediný, věčný Bože,
vyznávám, že jsi, že jsi všemohoucí a že jsi Láska.
Chci proto konat láskou naplněné skutky,
aby moje víra byla živá a můj život plodný.

Poznávám, že jsi mi dal život v důvěře,
že ho nepromarním,
a já se o to chci ze všech sil snažit.
Chci proto překonávat nevděk a křivdy od druhých lidí,
nepropadat hořkosti a pocitu zklamání.

Vím, že podstatou života je oběť.
Chci proto žít obětavě, ne sobecky přijímat a hromadit,
ale štědře rozdávat a sloužit druhým.

Toužím, Bože, po plném životě
a chci zachovávat Tvá přikázání, která k němu vedou.
Pomoz mi v tom, protože to není vždy lehké.
Vlij mi víru, naději a lásku.

Prosím o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho
Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.