Modlitební společenství sv. růžence

Modlitební společenství je katolické a je otevřené všem bez rozdílu věku, vzdělání, či přináležitosti k nějaké spiritualitě, hnutí nebo komunitě.

Členství je neformální, není třeba se nikde registrovat ani vyplňovat přihlášku, členem se stává, každý ve svobodě, když se společně modlí a přijímá pravidla.

Společenství se setkává na kyjovské faře k modlitbě každé úterý v 18:45 a modlitba má daný průběh.

Modlitební skupina se každé setkání modlí k Duchu svatému, modlitby chval a díků a přináší prosby, do desátků sv. růžence vkládáme prosby na úmysl Panny Marie, sv. otce Františka, prosby za rodiny a za dar víry, za kněze a řeholní povolání a naše vlastní osobní úmysly. Následuje modlitba k sv. Josefu. Modlíme se také za mír a Českou republiku, na závěr se zasvěcujeme Panně Marii.

Pokud otec děkan v této době naplánuje jinou modlitbu, mši v kostele nebo jinde je akce otce děkana nadřazená naší (tedy pokud je to možné, účastníme se přednostně akcí kyjovské farnosti např. Májová).

Členové dle svých možností přijímají za svá tato pravidla:

-    dle svých možností se modlí za sebe navzájem a za úmysly celého společenství denně nejlépe večer ve 21 hod. (Otčenáš, Zdrávas, Sv. Michael)
-    slouží ve farnosti podle potřeby a možností. (úklid, sbírky, účast na farních modlitbách, poutí a akcí…)
-    aktivně se vzdělávají ve věcech víry a prohlubují svou víru (čtení Katechismu katolické církve, účast na duchovních obnovách …)
-    se snaží využít co nejvíce „pokladů“ Církve svaté pro duše, které potřebují pomoc (sloužení mší svatých, získávání odpustků, půsty …)
-    se účastní mše svaté a přijímají Ježíše v Eucharistii co nejčastěji.
-    navštěvují eucharistického Pána Ježíše v kostele. (adorace)
-    dbají na to, aby žili v milosti posvěcující. (svatá zpověď)
-    jsou si vědomi zásady mlčenlivosti.
-    se pravidelně účastní modlitebního setkání a dbají na to, aby přicházeli včas.
 

Pokud máte zájem, můžete přijít každé úterý v 18:30 na kyjovskou faru a modlit se s námi.