BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování vtiskuje trvalé znamení; jí se pokřtění, kteří pokračují v uvádění do křesťanského života, obohacují darem Ducha Svatého a dokonaleji se spojují s církví. Tato svátost posiluje pokřtěné a ještě více je zavazuje, aby byli slovem i skutkem svědky Kristovými a šířili a obhajovali víru. (Kán. 879 CIC).

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život, kolem věku, kdy člověk dosáhne schopnosti sám se zodpovědně rozhodovat (od 14 let, horní věková hranice neomezena) - žadatel musí být pokřtěný.

Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest - proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Svátostí biřmování je křesťan obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit, šířit a vydával o ní  svědectví.  Je tedy nutným předpokladem pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo žádají o křest dítěte a pro křestní kmotry. Biřmování uděluje biskup dané diecéze.

Biskup uprostřed shromáždění vkládá na biřmovance ruce, podle prastarého zvyku ho označuje křižmem na čele a říká při tom: „Přijmi pečeť daru Ducha Svatého.“

Svátost biřmování se  uděluje společně všem připraveným  - v naší farnosti jednou je příležitost jednou za dva roky. Udělení biřmovaní  předchází  roční příprava ke svátosti  - probíhá zpravidla ve skupinách pod vedením kněze. Začátek přípravy je vždy ohlášen předem.

Aktuálně probíhá příprava k přijetí svátosti biřmování, jehož udílení je naplánováno na sobotu 29. 10. 2022 v Kostelci.

Další nabídka k přípravě k biřmování bude dána od září 2023.