KNĚŽSTVÍ

je svátost, ve které je muži, který odpověděl na Boží výzvu k následování Krista, udělena milost k tomu, aby se stal dobrým pastýřem lidských duší. Kněžství je svátost životního stavu a uděluje člověku nesmazatelné znamení toho, že byl takto vyvolen Bohem.

Svátost kněžství má tři stupně: svěcení jáhenské, kněžské a biskupské. Plnost kněžství mají pouze biskupové. Nižší stupeň mají kněží, kterým chybí moc udělovat svátost kněžství. Úvodním stupněm jsou jáhni. Ti mohou křtít, kázat a podávat eucharistii (nemohou však sloužit mši, zpovídat, udělovat svátost nemocných apod.).

Kněžské a jáhenské svěcení uděluje biskup, biskupské svěcení obyčejně biskup za asistence dvou dalších biskupů. Všechna svěcení se udělují vzkládáním rukou, při některých (kněžství a biskupství) se užívá také mazání olejem.

Knězem se může v katolické církvi západního obřady (římskokatolické) stát pouze muž, který je ochoten žít v celibátu a veřejně se k tomuto zaváže.

Jáhenství může přijmout i ženatý muž, pokud splnil předepsané podmínky a má k tomu dovolení své manželky.

Příprava ke kněžství trvá 7 roků (přípravný ročník, 5 roků VŠ studia a pobyt v semináři a jáhenský rok). Přihlásit se k ní může pokřtěný a biřmovaný katolík, který cítí Boží volání k tomuto povolání a chce svůj život zasvětit Bohu a službě církvi. Vyžaduje se také ukončené SŠ vzdělání maturitou. V případě zájmu o kněžskou službu je nutné spojit se svým farářem k několika setkáním. Farář místa bydliště také dává doporučení k přijetí k přípravě ke kněžství.

Příprava k trvalému jáhenství probíhá v cyklech. Trvá 3 roky s předpokládaným dokončeným nebo studovaným teologickým vzděláním. V případě zájmu o trvalé jáhenství je nutné spojit se svým farářem k několika setkáním. Farář místa bydliště také dává doporučení k přijetí k přípravě k jáhenství.