Milosrdný Bože,

dej, abych vroucně toužil po tom,
co se Ti líbí, prozíravě to hledal, správně poznával
a dokonale plnil ke cti a slávě Tvého jména.
Uspořádej, můj Bože, povinnosti mého stavu
a dej mi poznávat Tvou vůli.
Pane, můj Bože, dej mi, abych nepochyboval ve štěstí
ani v neštěstí, abych se totiž při úspěchu nevynášel
a v neúspěchu abych nebyl sklíčen.
Ať považuji, Pane, za nicotné všechno pomíjivé
a stane se mi drahé vše, co je věčné.
Ať se mi protiví radost, která je bez Tebe,
ať netoužím po ničem, co je mimo Tebe.
Ať mě těší práce pro Tebe, Pane,
a protiví se mi odpočinek, který je bez Tebe.
Pane Bože, dej mi srdce bdělé,
aby je od Tebe neodváděla žádná všetečná myšlenka;
dej mi srdce ušlechtilé,
aby je nestrhovala k zemi žádná nedůstojná náklonnost.
Dej mi srdce upřímné,
aby je nesvedl na scestí žádný špatný úmysl.
Dej mi srdce pevné,
aby je nezlomilo žádné utrpení.
Dej mi srdce svobodné,
aby je nespoutala žádná náruživost.
Dej mi Pane a Bože můj, rozum, který by Tě poznával,
svědomitost, která by Tě hledala,
moudrost, která by Tě nacházela,
jednání, které by se Ti líbilo,
vytrvalost, která Tě věrně očekává,
a bezpečnou naději, že nakonec přijdu k Tobě.
Dej, abych své časné tresty přijímal jako pokání,
abych s Tvou milostí na zemi dobře užíval tvých darů,
a v nebi měl účast na Tvých radostech a Tvé slávě.

Amen.