Nevýslovně moudrý Stvořiteli,

tys ustanovil z pokladů své moudrosti tři řády andělů,
podivuhodně jsi je umístil v nebi,
a nanejvýš ladně jsi uspořádal jednotlivé části vesmíru.
Ty jsi pravdy zdroj světla a moudrosti,
i nejvyšší pramen všeho.
Sešli milostivě paprsek Své záře do temnot mého rozumu
a zbav mne dvojí temnoty, ve které jsem se narodil,
totiž hříchu a nevědomosti.
Ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat.
Vzdělávej můj jazyk
a vylej na mé rty milost Svého požehnání.
Dej, ať bystře chápu,
ať jsem schopen všechno si podržet v paměti,
ať se správným způsobem a lehce učím,
ať dodržuji přesnost při výkladu
a mám vždy zásobu vhodných slov.
Nauč mě dobře začít, pomáhej mi vytrvale pokračovat
a doplň mezery, když budu končit.

Amen.