Prosba o naději

Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, Bože,
děkujeme Ti,
že se naplnilo očekávání spravedlivých Starého Zákona.
Přišel jsi mezi nás a víš,
v kolika nejistotách a obavách žijeme.
Jak těžce zápasíme o důvěru v budoucnost.
Prosíme, vrať nám naději,
abychom důvěřovali v Tvá zaslíbení
a s odvážnou radostí vstupovali do budoucnosti,
ze které k nám přicházíš, abys obnovil Boží království.

Dej nám vytrvalost v nesnázích a podepři nás,
když klesáme na mysli.
Pošli nám dary svého svatého Ducha,
abychom neztráceli důvěru v dobro a v lidi kolem nás,
i když budeme často zklamáváni.

Víme, že předmětem naší naděje je budoucí život u Boha,
ale dopřej nám, prosíme,
potřebnou míru pozemské radosti,
abychom nepodlehli pocitu bezútěšnosti
nebo nesmyslnosti života
a neztratili víru v Tvé vítězství nad veškerým zlem.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.