Prosba o víru

Všemohoucí věčný Bože!
Víme, že naše víra je často slabá a rozkolísaná.

Odpusť nám, prosíme, že se necháváme svést
k nepravým bůžkům a modlám nové doby
a stáváme se manipulovanými otroky
konzumní společnosti.
Dej nám sílu tomu vzdorovat,
abychom se drželi pravých hodnot
a chránili převzácný dar víry.

Prosíme Tě, abychom s úctou a pravidelně
četli Písmo svaté,
neboť je to Tvé nezvratné a tvůrčí slovo,
kterým jsi nám odhalil smysl našeho života.

Stvořil jsi celý vesmír a stvořil jsi i nás.
Patříme Ti a s radostí Ti máme sloužit.
Povzbuzuj nás, abychom konali dobro,
neboť bez skutků lásky je víra mrtvá.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.