Společenství Živého růžence

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou v modlitební skupině o 20 členech rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, tj. radostný, bolestný, slavný a také světla, který byl k původnímu růženci dodatečně přidán papežem Janem Pavlem II. V praxi to znamená, že každý člen obdrží kartičku s určeným desátkem, který se modlí po celý měsíc. Po měsíci předá kartičku dál a obdrží jinou, s následujícím desátkem. Tak přispívá každý svým dílem, ale užívá milosti spojené s modlitbou celého růžence.

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech se rozhodla po jedné promluvě kněze změnit svůj dosavadní způsob života a brzy na to složila slib čistoty. Později založila společenství, které podporovalo modlitbou i finančně šíření evangelia.

Když byla vyzvána k apoštolátu dobrého katolického tisku, stalo se jí to impulsem k realizaci plánu, o němž později sama řekla: “Uvědomila jsem si tehdy, že nadešel čas založit sdružení dostup­né všem, jež by umožnilo dosáhnout jednotu modlitby jedinečným způ­sobem, krátkým a praktickým …“

Pauline začala zakládat modlitební skupinky po 15 lidech (15 desátků růžence). Každý člen dostal za úkol se denně pomodlit stanovený desá­tek na daný úmysl a jednou za měsíc rozjímat o tomto tajemství. Všech 15 členů se tak podělilo o všech 15 tajemství, což se postupně obměňovalo. I přes počáteční potíže se společenství ŽR ve Francii rychle šířilo a brzy překročilo hranice Francie.  

V naší farnosti působí společenství Živého růžence od roku 1985. V Kyjově je do ŽR zapojeno 225 věřících, kteří jsou rozděleni do modlitebních skupin tzv. růžencových Růží. Těch je celkem 14, z toho tři jsou po 20 a ostatní po 15 členech, protože se je nepodařilo doplnit do plného počtu, tj. 20 členů. Další Růže jsou v Bukovanech a Sobůlkách. Společenství není nijak organizované, neschází se, ale je navzájem propojeno modlitbou.

Rádi přivítáme nové zájemce o tuto modlitbu, kteří by rozšířili naše řady, nebo převzali modlitební štafetu po těch, kteří se již modlit nemůžou (úmrtí, vážná nemoc apod.).

Členi ŽR jsou také zapojeni do celosvětové sítě modliteb s papežem (Apoštolátu modlitby) a svůj denní desátek obětují na úmysly Apoštolátu, tj. úmysly Sv. Otce a našich biskupů a přidávají též úmysl farnosti.

Za živé a zemřelé členy ŽR a jejich rodiny je každý měsíc sloužena mše sv.

Pokud budete mít zájem o tento způsob modlitby růžence, hlaste se na tel. 608 157 329.

JK