Jste zde

Všem farnostem
arcidiecéze olomoucké
 Drazí bratři v kněžské službě,
 
Charita v naší diecézi i v celé ČR je největším poskytovatelem domácí péče, a to jak sociální, tak i té odborné zdravotní, která je zároveň poskytovatelem péče o umírající pacienty - tzv. „hospicové a paliativní péče“. Nakumulováním problémů ze strany státu a zdravotních pojišťoven se dostala domácí zdravotní péče do existenčních potíží, odcházejí kvalifikované zdravotní sestry a hrozí jí kolaps. Mnozí pacienti jsou na ní přitom životně závislí a nemohli by bez její pomoci zůstat doma ve svém prostředí nebo se svými blízkými. Charita se během posledního roku snažila se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví vyjednat nápravu současného stavu, ale jednání dopadla neúspěchem. Charitní sestřičky proto vstoupily do stávkové pohotovosti a Charita ČR iniciovala petici na podporu domácí péče. Snaha Charit o její záchranu je zcela legitimní, protože hájí nejenom oprávněné zájmy sester, které v Charitě pracují za velmi nízké mzdy, ale také zájmy ohrožených pacientů.
 
Proto Vás prosím, abyste vyšli Charitě vstříc a podpořili věřící v ochotě pomoci svým podpisem dobré věci. Můžete samozřejmě nechat petiční archy v kostele podepsat sami, ale spoléhám především na komunikaci Charity s místními farnostmi. Je možné požádat charitní pracovníky, aby případně lidem věc krátce vysvětlili.
 
V přílohách máte jak samotné petiční archy s přílohami, tak tiskovou zprávu Charity ČR, abyste se v problematice mohli lépe orientovat. Pokud Charita shromáždí 10 tisíc a více podpisů, bude mít další možnosti, jak zatlačit na odpovědné instituce a problém vyřešit.
 
S vděčností za spolupráci a s přáním všeho dobra od Pána zdraví a žehná
 
 
+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
 
 
 
 
Olomouc, 20. 7. 2019