Výstupy synodních skupinek

Jsou to výstupy 5 skupinek poskládané tematicky tak, jak byly doručeny bez bližšího komentáře.
 
1. DŮLEŽITÉ JE ZAČÍT U SEBE
 - může pomoci ADORACE učit se naslouchat Bohu.
- důležitá je sebereflexe, trpělivost, otevřenost – začít u sebe
- priority, nejsem jen konzument církevních akcí - nečekám s kritickým pohledem na nabídky?
- svědčit máme vlastním životem
 
2. SPOLEČENSTVÍ
- společenství a vzájemné propojení - MŠE SVATÁ
- Co je lákavé na katolické církvi pro ostatní? – Společenství, mše svatá, pobyt v kostele –  odpočinek, nacházím pokoj, posilu. Rádi slavíme.
- Zakládat nová společenství.
- Zveřejnit seznam společenství ve farních listech nebo webových stránkách farnosti
- spolupráce společenství navzájem
- informovanost o společenstvích
- zapojit se do modliteb mimo mše sv. ve společenstvích, která ve farnosti existují a jsou otevřená pro všechny; kontakty na společenství
 
3. DIALOG
- prostor pro vyjádření, např. nové společenství.
- pozvání více osobní a vysvětlující, mimo plakáty, letáky a podobné například také po mši od ambónu
- dialog kněze s ostatními. Setkávání na Písmem sv. – úterý ráno a středa večer po mši sv. na faře – již probíhá.
- důležitost aktivní komunikace mezi sebou, mít ucelené informace na více místech, nástěnka, farní listy, ohlášky v kostele.
- informace z farní rady - např. vytisknou k rozebrání
- dávat informace, nenechat se odradit odmítnutím
- využít další možnosti komunikace i stávající např. Tříkrálovou sbírku – evangelizace, požehnání svěcenou křídou, předat např. i svěcenou sůl
 
4. RŮZNÉ NÁVRHY
- alespoň 2x ročně (před Velikonocemi a Vánocemi) uspořádat ve farnosti jednodenní exercicie s tím, že datum bude stanoveno alespoň s měsíčním předstihem
- založit klub „Společně“ - pro všechny věkové kategorie, od dětí pro seniory. Náplní budou různé aktivity - procházky, výlety, poutě, misijní akce, besedy
s pozvanými hosty, zhotovování symbolů pro oslavu církevních svátků (adventní věnce, velikonoční beránci apod.)
- zajistit dopravu osobními auty pro farníky, kteří sami nemohou přijít do kostela na mši sv. a na udílení svátosti nemocných podle rozpisu služeb
- vytvořit katalog služeb určený pro ty, kteří ve farnosti potřebují pomoc (např. pomoc osamoceným lidem, doučování, různé řemeslnické práce). Jmenný katalog by obsahoval také tel. číslo, případně e-mail. Proto doporučujeme vložit do Farních listů anketní lístky pro všechny, kteří chtějí ve farnosti nezištně svou službou pomoci druhým i těm, kteří tuto pomoc potřebují.
- K lepší prezentaci charitního díla by bylo vhodné více informovat veřejnost o činnosti Charity.